Waarom NVS

reason whyWaarom?

Het streven naar hoogwaardig, kwalitatief en toekomstgericht onderwijs op weg naar een kennismaatschappij vraagt om krachtig leiderschap van een zelfbewuste beroepsgroep. Een beroepsgroep die zowel met betrekking tot professionalisering als haar positie (arbeidsvoorwaarden en rechtspositie) de leiding in handen neemt. Het Netwerk van schoolleiders gelooft in het belang van deze twee ontwikkelingen en neemt de voortrekkersrol hierin.

Toekomstgericht onderwijs vraagt op alle niveaus veel van de professionaliteit van de medewerkers. Om dit te realiseren, is het creëren van een professionele leergemeenschap binnen de scholen essentieel. Vanuit relatie, competentie en autonomie werken aan versterking van het onderwijs. Hierbij is sprake van synergie op alle niveaus, van leerling tot bestuurder. Tegelijk heeft iedereen altijd een mening over het onderwijs en is de druk vanuit de verschillende stakeholders op het onderwijs groot. De schoolleider heeft hier een sturende rol in. Hij/zij wordt niet voor niets het boegbeeld van de school genoemd. Richting, ruimte en ruggensteun geven aan teams/afdelingen, deelschool of het geheel in een hybride omgeving vergt veel van een schoolleider. Door de toenemende complexiteit en de steeds hogere eisen die er aan het onderwijs en de mensen die er werken worden gesteld, neemt de verantwoordelijkheid van de schoolleider toe. Bestuurders komen meer op afstand te staan waardoor de rol en de positie van de schoolleider steeds belangrijker worden. De intrinsieke motivatie om aan zijn of haar professionalisering te werken was al groot, maar het steeds complexere werkveld eist een permanente ontwikkeling van de schoolleider. Het is daarom essentieel dat de schoolleiders zelf als beroepsgroep hierbij gezamenlijk de regie voeren. Dit geldt zowel voor het bepalen van de belangrijke leergebieden als voor de inrichting van het schoolleidersregister. Belangrijk is dat er rekening wordt gehouden met de dynamiek van het vak en dat professionaliseringsactiviteiten aansluiten bij de fase van ontwikkeling en de context van de school.

Hoe?

Het NVS heeft als doel om in overleg met de werkgeversdelegatie van de VO-raad recht te doen aan de positie van de schoolleider. In de VO-raad trekken bestuurders en schoolleiders nu samen op om een zo gunstig mogelijk onderwijsklimaat in Nederland te realiseren. De VO-raad is formeel een bestuurdersorganisatie waar de schoolleiders in de adviesraad schoolleiders (AS) een stem hebben. Gezien de geschetste ontwikkelingen (why) is het wenselijk om tot een meer zelfstandige vereniging van schoolleiders te komen. Het NVS streeft naar een goed overleg met de onderhandelingsdelegatie (commissie arbeidsvoorwaarden schoolleiders) van de VO-raad om via arbeidsvoorwaarden recht te doen aan de positie van de schoolleider.
Daarnaast wil de NVS door zitting te hebben in het bestuur van de Stichting Schoolleidersregister VO zelf de regie over de inrichting en eisen rond professionalisering van schoolleiders voeren. Uiteraard in samenspraak met anderen en vanuit een leidende positie zodat er een dynamisch register komt dat recht doet aan verschillen tussen scholen en aansluit bij de praktijk. Het stimuleren van professionalisering en ook het elkaar aanspreken op professionaliteit wordt vormgegeven in het schoolleidersregister. Dit register is nadrukkelijk van en voor schoolleiders. Binnen dit register maken schoolleiders hun vakbekwaamheid en professionele ontwikkeling zichtbaar. Het register geeft kracht aan de beroepsgroep, stimuleert professionalisering van schoolleiders en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Wat?

De NVS is als netwerk voor schoolleiders opgericht en officieel gelanceerd op de nationale schoolleiderstop op 7 november 2015. Dit gebeurde in overleg met onze gesprekspartners: de VO-Raad, VO-academie, de adviesraad van schoolleiders (AS) binnen de VO-raad, het ministerie van OC&W, de Unie en het bestuur van de Stichting Schoolleidersregister Voortgezet Onderwijs (SRVO). In 2016 heeft het bestuur van de NVS zich bezig gehouden met de inrichting van de vereniging en de verdere ontwikkeling van de diensten die de NVS aan de leden aan biedt. Daarnaast is er gewerkt aan het verkrijgen van draagvlak onder de schoolleiders via ledenwerving.

Word nu lid voor slechts € 50,- per jaar!